# Архив


Архивирани документи, свързани с дейността на НГПИ „Свети Лука” – София

Архив от 2023/2024 учебна година

 • Правилник за дейността, устройството и вътрешния ред 2023/2024– виж тук
 • Заявление 3 дни отсъствия - виж тук
 • Заявление 7 дни отсъствия - виж тук

Архив от 2022/2023 учебна година

 • График на консултациите на учителите I срок - свалете оттук.
 • Съобщение за стипендии I срок - тук
 • Програма за повишаване качеството на образователния процес в НГПИ „Свети Лука“ - София за 2022/2023 учебна година тук.
 • Правилник за вътрешния ред– виж тук
 • Критерии и показатели за класиране на ученици за различни видове стипендии - 01.02.2023г. тук.
 • Учебни планове 2022/2023 - тук
 • Етичен кодекс – виж тук
 • Вътрешни правила за прилагане на Етичния кодекс – виж тук
 • Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище – виж тук
 • Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие за учебната 2022/2023 г.виж тук
 • Процедура за предоставяне на обща подкрепа на учениците в НГПИ - виж тук
 • Процедура за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците в НГПИ - виж тук
 • Стратегия за развитието на НГПИ „Свети Лука” – София за 1 година 2022/2023 – виж тук
 • Годишен план за дейността на НГПИ „Свети Лука” – София – 2022/2023 виж тук
 • ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В НГПИ „СВЕТИ ЛУКА“ - СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 година - тук

Архив от 2021/2022 учебна година