НГПИ „Св. Лука“ – София е партньор по Програма Еразъм+

sadminПрограма Еразъм+

НГПИ „Св. Лука“ – София е партньор по Програма „Еразъм+“


Дейности по проекта „Одисея на мира“ - вижте тук.


13 века българия

НГПИ „Св. Лука“ – София е партньор по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“озаглавен „Odyssee des Friedens neu erzählen“ („Одисeя на мира“) 2020–2022 г. между Австрия, Германия и България. Поради ограниченията наложени от пандемичната обстановка проектът ще се удължи до 2023 г.

По проекта работят учителите: Рафаела Рафаелова, Стела Василева, Дина Добревска, Десислава Връбчарска, Боряна Велева, Иво Мирчев и Мирослава Кантутис - педагогически съветник заедно с екип от ученици от 10 и 11 клас. Координатор на проекта  - Ралица Карапантева.

На 21.09.2021 г., вторник, от 13 ч. в Галерията на училището ще отбележим Световния ден на мира с празентация за творчеството на Йоко Оно, артист и активен поддръжник на борбата за мир, подготвена от Ивелина Илиева – преподавател по История на изкуството. Ще отделим и време за дискусия и обсъждане и ще се присъединим към дългогодишния проект на Йоко Оно „Whishtree“ („Дърво на желанията“) с наше Дърво на желанията – художествена акция, като подкрепа на идеята за световна солидарност в борбата за мир изразена чрез изкуство. Честването на Световния ден на мира ще се състои едновременно и в трите училища пъртньори по проекта.

По проекта предвиждаме да проведем поредица от събития в периода от 21 септември до 10 декември – Световен ден за правата на човека.


The National School for Applied Arts “St. Luke” is an Erasmus+, Key action 2 partner  and it contributes to a project called „Odyssee des Friedens neu erzählen“ (Odyssey for peace).  This cooperation between Austria, Germany and Bulgaria was supposed to start in 2020 and end in 2022, but because of the pandemic restrictions it will be postponed for 2023. The following teachers will participate: Rafaela Rafaelova, Stela Vasileva, Dina Dobrevska, Desislava Vrabcharska, Boriana Veleva, Ivo Mirchev и Miroslava Kantutis – a pedagogical councellor, together with a group of students from 10th and 11th grades. Ralitsa Karapanteva is the coordinator of the project.

On Tuesday, September 21, 2021 at 1 PM we will celebrate the International day of Peace in our school’s gallery. We will be seeing a presentation about Yoko Ono’s art. She is a fierce supporter of the peace cause. Then, we will have a discussion and we’ll join her long-lasting project “Whishtree” with a tree of our own as a way to reinforce the idea of solidarity in an artistic manner. All three partnering schools will be celebrating simultaneously.

Our aim is to have a series of events taking place in the period 21st September – 10th December (Human Rights Day).

Translator - Hristiana Hinova