Нови съобщения                                                                                                                                                

                       

            • Правилник - виж тук
            • Етичен кодекс - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Годишен план за дейността на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Училищен учебен план за учебната 2019/2020 година по класове - свалете тук
            • Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище - виж тук
            • Вътрешни правила за стипендии - виж тук
            • Съобщение относно получавене на стипендии - виж тук
            • Заявление-Декларация за получавене на стипендии - виж тук
            • МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА
              ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА” - СОФИЯ - виж тук