Кандидатстване за стипендия 2021/2021, от „Американска фондация за България“

sadmin

Кандидатстване за стипендия 2021/2022 от „Американска фондация за България“


От НГПИ "Св. Лука" стипендии в област "Изкуства" за 2021/2022 г. спечелиха Божидара Проданова, 10 кл. за втори път и Никол Петрова, 12 кл. за четвърти път. Поздравления за талантливите ученици и техните преподаватели!


Image

Здравейте,

Американска фондация за България е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в щата Масачузетс, САЩ. Фондацията работи в България от началото на 2004 г.
Основатели на Фондацията са д-р Дико Михов, основен спонсор и първи президент на фондацията, д-р Теодор Василев, изпълнителен директор и настоящ президент – българи, живеещи и работещи в САЩ, Алексей Христов - програмен директор и управител на българския клон на Фондацията. 
Нашата мисия е да подкрепяме, насърчаваме и допринасяме за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

Програмата „Стипендии в средното образование“ е насочена към най-добрите в своята област ученици от всички специализирани гимназии в България.

Процедурата за кандидатстване за стипендии през учебната 2021/2022 е описана по-долу.

Подробности за документите за КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ 2021/2022:

Необходими документи:

- писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (конкретно – математика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;

- автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано;

- отделен документ (Word или  Excel) с информация за обратна връзка със следните данни:

Трите имена

телефон

имейл

адрес

училище

Дисциплина, в която кандидатства

клас

- актуална снимка (без значение от формата);

- две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;

- план за работа през учебната 2021/2022 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2021/2022; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);

- декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;

- копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2020-2021 учебна година (не се заверяват);

 - копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

 - за учениците в гимназии по изящни, приложни изкуства, дизайн и подобни: По една рисунка или работа по специалността по темите „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”;

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2021/2022.

 ВАЖНО

Досегашните стипендианти на Американска фондация за България могат да изпратят документите си за кандидатстване индивидуално в офиса на фондацията. Техните документи ще бъдат разглеждани отделно от класираните от училището.

Всички останали ученици, които искат да кандидатстват за Стипендиатската програма, трябва първо да бъдат одобрени от училището, в което учат. В тази връзка молим ръководствата на училищата да направят класиране сред учениците, които желаят да кандидатстват за първи път, и да ни изпратят списък (заедно с документите им) с първите петима класирани кандидати до обявения краен срок!

В област изкуство могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища по изкуства.

Документите за кандидатстване (с изключение на кандидатите от гимназии по изящни и приложни изкуства, дизайн и подобни) се изпращат по електронен път на адрес office@afbulgaria.org. Кандидатите в област Изкуства изпращат документите си на адрес

Американска фондация за България
ул. Христо Белчев 3
Къща на гражданските организации
1000 София

Срок за получаване на документите: 31.10.2021 г.

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2021/2022 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ, след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).