Софийската Света Гора – пътешествията на душата

Софийската Света Гора – пътешествията на душата


Image

На 6 декември 2022 г. Юлия Милева и Аглика Икономова от Центъра за реставрация на художествени ценности – София, организация специализирана в опазването на недвижимите културни ценности, представиха образователния сайт Софийската Света Гора – пътешествията на душата. Проектът е финансиран по Столична програма „Култура” за 2022 г. и е насочен към опазване и разширяване на достъпа и знанието за емблематични паметници на Софийската Света гора. По проекта се предвижда да бъдат реставрирани и експонирани стенописи от XIX и XVII в. в Куриловския манастир „Св. Йоан Рилски“,  да се популяризира изкуството на реставрацията, да се подкрепи изявата на професионални реставратори и се приобщят младежи в споделен процес по опознаване и преживяване на културното наследство, съхранено в  манастирските обители около София, да се ангажира общност от доброволци – ученици от средния курс в столични училища в акция за популяризиране и грижа за опазването им.


Image
Image
Image
Image