# Скулптура


Учебният предмет скулптура е базисен за подготовката на учениците от специалностите „Художествена обработка на метали“, „Художествена дърворезба“, „Пространствен дизайн“ и „Детски играчки“. Това са специалности, в които обучението по главен специален предмет е свързано с пластично-пространствено третиране на формата, изграждане на конструкция и пропорции. В обучението по предмета основно място заемат проблемите на структурния и пластичен анализ при изграждане на формата, овладяване на необходимите за целта знания за обемно изграждане на различни пластични форми. Основният материал за работа е глина. В специалността се дава възможност на учениците да запазят резултата от работата си в глина чрез направа на гипсов калъп и отливане в гипс.