# Перспектива


Перспективата е част от теорията на изобразителното изкуство и се отнася към учебните проблеми в началото на обучението на художника. Тя обединява всички пространствени проблеми - наука за видимите промени на предметите в заобикалящият ни свят по форма, цвят и големина, които зависят от гледната точка, т.е. от отношението на художника към обекта. Като научна теория, перспективата трябва да се разбира и като вечен проблем за художника, който овладява пространството. Знанията получени в часовете по Перспектива помагат на учениците в часовете по рисуване, живопис, композиция и производствена практика. Развиването на пространствено мислене у учениците им помага да наблюдават и вярно да рисуват обектите. Проблемите се подреждат в два раздела – линейна и въздушна перспектива, които са широко застъпени в творческата практика на ученика-художник под ръководството на неговия учител.