# История на изкуството


Предметът История на изкуството се изучава в последните две години от обучението в НГПИ „Св. Лука” и има за цел да се обогати художествената култура на учениците, както и да се усвоят необходимия обем от знания свързани с конкретните теми. Формира се естетическо отношение към изкуството чрез характерните му особености, а учебният материал преминава хронологично през различните епохи - от Праистория до появата на Пърформанса. Учениците са стимулирани да анализират художествени произведения, като по този начин провокират и собственият си творчески потенциал. Историята на изкуството е мултидисциплинарна наука, търсеща обективен преглед на изкуство през времето, класифицираща култури, установяваща периодизации и наблюдаваща отличителните и влиятелни характеристики на изкуството. От 2016 г. предметът История на изкуството е част от Държавния зрелостен изпит по теория на професията. Учебната програма следва стриктно критериите, по които е създадена матурата, за да даде добра подготовка за изпита.