# Живопис


Целта на изучаването на предмета Живопис е да се възпита чувство за цвят и художествен вкус, като задължително ниво на квалификация в специалностите „Художествена тъкан“, „Пространствен дизайн“, „Детски играчки“ и „Рекламна графика“. Учениците усвояват знания и умения за работа с различни цветни материали, както и знания за терминологичния инструментариум в цветознанието; усвояват умения за изграждане на цветна композиция, главно чрез натюрморт и за пластическа цветова грамотност - чрез рисуване на човешка глава и фигура, в горните класове.