# Пространствен
дизайн


През периода на обучение в специалност Пространствен дизайн се усвояват основните принципи при проектиране на графични и пластични видове композиции, рекламно-търговски витрини, изложби, екстериорни и интериорни пространствa, щандове, графично и пластично оформление на архитектурни фасади. Запознават се с характера на различни видове продукти и начините за тяхното експониране. Графичния дизайн е неизменна част от обучението към специалността. Основни предмети по специалността са: пространствен дизайн, рисуване, компютърна графика, скулптура.