# Класиране и записване на приетите ученици


Кампанията за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г. приключи. Държавният план-прием е изпълнен и няма свободни места. Пожелаваме пълноценна ваканция на всички ученици и на техните родители. Очаквайте съобщение за началото на новата учебна година след 12.09.2023 г.


Резултати от второ класиране - тук.
Заявление за неприети, но издържали изпита - ТУК.


Приемен изпит - 04.07.2023 г. - I класиране - ТУК.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН НА 04.07.2023 г - ТУК.


Кодове за специалностите - ТУК.


(съгл. Вътрешните правила за провеждане на приемните изпити
в НГПИ "Св. Лука" – София, съобразени с Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата,
издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм.и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г.,
бр. 88 от 8.11.2019 г., бр. 49 от 29.05.2020 г.)

 

Чл. 11. (1) Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита.

 • В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от изпита най-малко Среден (3,00).
 • Водещ критерий при класирането е оценката от приемния изпит. Желанието е втори критерий, т.е. кандидатите за съответната специалност се класират въз основа на оценката от приемния изпит.
 • Всеки кандидат се класира във всички специалности, за които кандидатства, независимо дали оценката му го поставя в рамките на съответния брой планови места и дали ще бъде приет.
 • Кандидат, който е приет по ПЪРВО желание, не участва в класирането за другите специалности и се записва окончателно с всички необходими документи.
 • Кандидат, който НЕ Е приет, но е издържал изпита, участва в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) за другите специалности по реда на желанията си, като подава заявление онлайн.

Заявление за НЕПРИЕТИ, но издържали изпита кандидати се попълва ТУК в посочения в графика на дейностите срок.

 • Приетите по второ или следващо желание кандидати имат две възможности:
 • записват се с всички необходими документи и подават заявление или за окончателно записване в специалността, по която са приети, или за продължаване на участието си в следващ етап на класиране при наличие на незаети места по предходните си желания;
 • не се записват и подават заявление онлайн за участие в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) по желанията си, които предхождат желанието, по което са приети.

Чл. 12. Списъкът на приетите е в зависимост от броя на утвърдения план-прием за съответната специалност.

Чл. 13. Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е положил изпит за съответната специалност или вид специализирана подготовка и е получил оценка най- малко Среден (3,00).

Чл. 14. Учениците, класирани с еднакви оценки на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения държавен план-прием.

Забележка: Онлайн заявленията за участие във второ или следващо класиране ще бъдат публикувани ТУК в срока за подаването им.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ по образец.
 2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал.
 3. ЛИЧНА ЗДРАВНОПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА (купува се от книжарниците и се заверява от личния лекар на ученика).
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
 5. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ.
 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОТОГРАФИРАНЕ.
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО и за задължението на родителите да осигуряват необходимите материали и инструменти за детето си по специалните предмети.
 8. АКТУАЛНА ЦВЕТНА СНИМКА – 1 брой.
 9. АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА УЧЕНИКА – за сверяване на място на данните за ученика.
 10. ЛИЧНА КАРТА на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място.

Документите по т. 1, 4, 5, 6 и 7 са обединени в един файл и ще могат да се изтеглят ТУК.

 Забележка: По решение на училищното настоятелство при записване на новоприетите ученици може се направи дарение от 50 лв.

Image