# Класиране и записване на приетите ученици


Кодове за специалностите - ТУК.


(съгл. Вътрешните правила за провеждане на приемните изпити в НГПИ "Св. Лука" – София, съобразени с Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 03.10.2017 г., в сила от 03.10.2017 г., бр. 81 от 02.10.2018 г., бр. 88 от 08.11.2019 г., бр. 49 от 29.05.2020 г., бр.16 от 25.02.2022 г., бр.49 от 30.06.2022 г.)

Чл. 11. (1) Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита.

 • В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от изпита най-малко Среден (3,00).
 • Водещ критерий при класирането е оценката от приемния изпит. Желанието е втори критерий, т.е. кандидатите за съответната специалност се класират въз основа на оценката от приемния изпит.
 • Всеки кандидат се класира във всички специалности, за които кандидатства, независимо дали оценката му го поставя в рамките на съответния брой планови места и дали ще бъде приет.
 • Кандидат, който е приет по ПЪРВО желание, не участва в класирането за другите специалности и се записва окончателно с всички необходими документи.
 • Кандидат, който НЕ Е приет, но е издържал изпита, участва в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) за другите специалности по реда на желанията си, като подава заявление онлайн.
 • Приетите по второ или следващо желание кандидати имат две възможности:
 • записват се с всички необходими документи и подават заявление или за окончателно записване в специалността, по която са приети, или за продължаване на участието си в следващ етап на класиране при наличие на незаети места по предходните си желания;
 • не се записват и подават заявление онлайн за участие в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) по желанията си, които предхождат желанието, по което са приети.

Чл. 12. Списъкът на приетите е в зависимост от броя на утвърдения план-прием за съответната специалност.

Чл. 13. Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е положил изпит за съответната специалност или вид специализирана подготовка и е получил оценка най- малко Среден (3,00).

Чл. 14. Учениците, класирани с еднакви оценки на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения държавен план-прием.

Забележка: Онлайн заявленията за участие във второ или следващо класиране ще бъдат публикувани ТУК в срока за подаването им.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ по образец.
 2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал.
 3. ЛИЧНА ЗДРАВНОПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА (Купува се от книжарниците и се заверява от личния лекар на ученика. Може да се донесе и в първия учебен ден.)
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
 5. ДАННИ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДАТА.
 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ФОТОГРАФИРАНЕ.
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ/ ПОПЕЧИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ДА ОСИГУРЯВАТ НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА НА ДЕТЕТО СИ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ.
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННО ПРЕДСТАВЛЯВАЩО УЧЕНИКА ЛИЦЕ, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В НГПИ „СВ. ЛУКА” – СОФИЯ, публикуван на сайта на училището.
 9. АКТУАЛНА ЦВЕТНА СНИМКА – 1 брой.
 10. АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА УЧЕНИКА – оригинал (за сверяване на място на данните на ученика).
 11. ЛИЧНА КАРТА на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място.

Документите по т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 са обединени в един файл и ще могат да се изтеглят ТУК.

Забележка: По решение на училищното настоятелство при записване на новоприетите ученици може да се направи дарение от 50 лв.

Image