# ДокументиЗаявление и декларации за записване на приет ученик ТУКНеобходими документи за кандидатстване

Родител (настойник/попечител) на кандидата попълва ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР (заявление за кандидатстване), към който се добавят сканирани следните документи:

  • Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в VII клас през 2021/2022 учебна година.
  • Медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние. Свидетелството трябва да бъде издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.
  • Декларация за истинност на попълнените данни – изтегля се ТУК.

Важно: Онлайн формулярът ще бъде публикуван ТУК и ще бъде активен в срока за кандидатстване.

Ако документите са подадени в срок, в пълен комплект и са попълнени правилно, на имейл адреса, от който са изпратени, в срок до два дни ще получите входящ номер, който кандидатът трябва да представи заедно с документ за самоличност в деня на изпита. При липса на някой от необходимите документи ще бъдете уведомени на същия имейл и няма да получите входящ номер.

Приемът на ученици се организира съгласно Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 03.10.2017 г., в сила от 03.10.2017 г., бр. 81 от 02.10.2018 г., бр. 88 от 08.11.2019 г., бр. 49 от 29.05.2020 г., бр.16 от 25.02.2022 г.


За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита можете да се обърнете към директора на
НГПИ „Св. Лука“ - Лилия Балева, телефон: 0894 765 676.