# Документи и график на дейностите


ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ НА 04.07.2023 г. (вторник)

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 1. от 8:00 до 12:30 ч. за кандидатите с входящи номера от 01 до 253 (допускане в сградата от 7:00 ч.)
 2. от 14:00 до 18:30 ч. за кандидатите с входящи номера от 254 до 506 (допускане в сградата от 13:00 ч.)

    Разпределението на кандидатите по зали може да видите ТУК.

          ЗА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ, КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ВХОДЯЩИЯ СИ НОМЕР  И ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ СЪС СНИМКА.

         ОТ УЧИЛИЩЕТО СЕ ОСИГУРЯВА РИСУВАТЕЛНИЯТ ЛИСТ, А КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СИ НОСЯТ ПОДЛОЖКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕ.

         Всеки кандидат трябва да носи със себе си прозрачен плик за личните си вещи.

         По време на изпита не се разрешава използването на мобилни телефони и/ или други технически устройства както за разговори, така и за заснемане на изпитната постановка и изпитните работи.


За кандидатстване, моля, използвайте формата ТУК

Прогнозно разпределение на местата за прием ТУК

Необходими документи за кандидатстване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Родител (настойник/попечител) на кандидата попълва ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР (заявление за кандидатстване), към който се добавят сканирани следните                     документи:

 • Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в VII клас през 2022/2023 учебна година.
 • Медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние. Свидетелството трябва да бъде издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.
 • Декларация за истинност на попълнените данни – изтегля се ТУК.

Ако документите са подадени в срок, в пълен комплект и са попълнени правилно, на имейл адреса, от който са изпратени, в срок до два дни ще получите входящ номер, който кандидатът трябва да представи заедно с документ за самоличност в деня на изпита. При липса на някой от необходимите документи ще бъдете уведомени на същия имейл и няма да получите входящ номер.

Приемът на ученици се организира съгласно Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 03.10.2017 г., в сила от 03.10.2017 г., бр. 81 от 02.10.2018 г., бр. 88 от 08.11.2019 г., бр. 49 от 29.05.2020 г., бр.16 от 25.02.2022 г., бр.49 от 30.06.2022 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

На основание Приложение

към заповед № РД 09-175/16.02.2023 г. съгласно чл. 4, ал. 3

от Наредба № 2 от 12.08.2016 г.

НГПИ „СВ. ЛУКА“ - СОФИЯ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС  ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 1. Приемане на документи за кандидатстване: чрез попълване на онлайн формуляр, към който се добавят сканирани необходимите документи: 19.06.2023 г. – 23.06.2023 г.;

Забележка: Линк към формуляра за кандидатстване ще бъде публикуван ТУК в срока за подаване  на документите.

 1. Провеждане на изпита за проверка на способностите: 04.07.2023 г. (вторник).

Забележка: Изпитът може да се проведе на две смени (сутрин и следобед), ако броят                           на кандидатите не позволява да се разпределят в наличните зали само сутринта. Точният час за провеждане на изпита по входящи номера ще бъде публикуван ТУК на 03.07.2023 г. (понеделник).

 1. Оценяване на изпитните работи на кандидатите от комисията по оценяването:

05.07.2023 г. (сряда).

 1. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от положения изпит, (подредени по реда на входящия номер) на интернет страницата и в сградата на училището: 06.07.2023 г. (четвъртък).
 2. Утвърждаване със заповед на списъка на класираните и приетите ученици и обявяването му на интернет страницата и на информационното табло в сградата на училището: 07.07.2023 г. (петък).
 3. Записване на приетите ученици: 10.07.2023 г. – 14.07.2023 г. от 08’00 дo 16’30 часа. (Кандидат, който е приет по ПЪРВО желание, не участва в класирането за другите специалности и се записва окончателно с всички необходими документи).
 4. Стартиране на процедура за второ класиране при наличие на свободни места:

Кандидати, които НЕ СА приети, но са издържали изпита, участват в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) за другите специалности по реда на желанията си, като подават заявление онлайн от 10.07.2023 г. – 14.07.2023 г.

Забележка:

Приетите по второ или следващо желание кандидати имат две възможности:

 • записват се с всички необходими документи и подават заявление или за окончателно записване в специалността, по която са приети, или за продължаване на участието си в следващ етап на класиране при наличие на незаети места по предходните си желания;
 • не се записват и подават заявление онлайн за участие в класиране за попълване на незаетите места (второ или следващо класиране) по желанията    си, които предхождат желанието, по което са приети.
 • утвърждаване със заповед на списъка на приетите при второто класиране ученици и обявяването му на интернет страницата и на информационното табло в сградата на училището: до 17.07.2023 г. (понеделник);
 • записване на приетите при второ класиране ученици: 17.07.2023 г. – 18.07.2023 г.
 1. Попълване на незаети места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред:

от 19.07.2023 г.

 1. На 06 и 07.07.2023 г. от 9:00 до 13:00 ч. явилите се ученици на приемния изпит по рисуване могат да видят рисунките си и да получат разяснения за поставените от комисията оценки.