# Документи


Необходими документи за кандидатстване

Родител (настойник/попечител) на кандидата попълва ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР

(заявление за кандидатстване), към който се добавят сканираните копия на следните необходими документи:

  • Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в VII клас през 2020/2021 учебна година.
  • Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние. Свидетелството трябва да бъде издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.
  • Декларация за истинност на попълнените данни – изтегля се ТУК.

Забележка: Родител (настойник/попечител), който няма Gmail електронна поща, попълва онлайн формуляр и изпраща сканираните копия на необходимите документи на имейл ngpisvluka@gmail.com.

Важно: Онлайн формулярът ще бъде публикуван ТУК и ще бъде активен в срока за кандидатстване.

            Ако документите са подадени в срок, в пълен комплект и са попълнени правилно, на имейл адреса, от който те са изпратени, ще получите входящ номер, който кандидатът трябва да представи заедно с документ за самоличност в деня на изпита. При липса на някой от необходимите документи ще бъдете уведомени на същия имейл и няма да получите входящ номер.

            Приемът на ученици се организира съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 03.10.2017 г., в сила от 03.10.2017 г., бр. 81 от 02.10.2018 г., бр. 88 от 08.11.2019 г., бр. 49 от 29.05.2020 г.


За повече информация относно кандидатстването след 7. клас и съдържанието на изпита можете да се обърнете към директора на НГПИ „Св. Лука“ - Лилия Балева, телефон: 0894 765676.