# За учениците


Полезна информация за учениците в НГПИ „Свети Лука” - София


Важно за учениците в 12-и клас!

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ     

 1. За получаване на диплома за средно образование е необходимо успешното полагане на задължителните държавни зрелостни изпити.
 2. Учениците, завършващи ХII клас през учебната 2021/2022 г. в училище по изкуствата, придобиват трета степен на професионална квалификация след успешно полагане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който се провежда в две части: теория на професията и практика на професията.
 3. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програмаи, утвърдени от министъра на културата.
 4. В комисиите за провеждане на изпита по практика на професията с равни квоти се включват учители от училището, представители на висши училища по изкуствата и/или на културни институти, както и на работодателите, притежаващи квалификация в съответната професионална област. Комисиите за провеждане на изпита се назначават със заповед от директора на училището.
 5. Оценяването на учениците се извършва по ред, определен в Националните изпитни програми за съответните професии и специалности.
 6. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по съответните учебни предмети са публично оповестени в сайта на МОН.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.:

  Сесия май-юни:

            ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 1. Български език и литература – 18. май 2022 г., начало 08'30 ч.
 2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:
 • Теория на професията – 20. май 2022 г., начало 08'30 ч.
 • Практика на професията (защита на дипломна работа) – в периода от 13. май до 06. юни 2022 г. в зависимост от подадените заявления от учениците за допълнителни държавни зрелостни изпити и графика на МОН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – в периода от 26. май  до 03. юни 2022 г. (на датите на съответните задължителни ДЗИ, с изключение на изпита по БЕЛ)

Сесия август-септември

(за недопуснатите, неявилите се или неуспешно положили

ДЗИ и/или ДИППК през предишните сесии):

     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 1. Български език и литература – 25. август 2022 г., начало 08'30 ч.
 2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:
 • Теория на професията – 26. август 2022 г., начало 08'30 ч.
 • Практика на професията (защита на дипломна работа) – до 06. септември 2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – в периода от 29. август  до 02. септември 2022 г. (на датите на съответните задължителни ДЗИ, с изключение на изпита по БЕЛ)

            Забележки:

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия май-юни е

от 03. до 10.02.2022 г., а за сесия август-септември – от 27.06. до 30.06.2022 г.

До 18.02.2022 г. (съответно до 08.07.2022 г.) заявленията се регистрират в софтуерния продукт).

Служебни бележки за допускане до ДЗИ и ДИППК се издават до 17.05.2022 г. (23.08.2022 г.) и се получават срещу подпис от ученика. Задължително се представят в деня на изпита с валиден документ за самоличност.

Списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали се обявява от РУО – София-град до 17.05.2022 г. (24.08.2022 г.).

До 08.06.2022 г. (08.09.2022 г.) се обявяват резултатите от ДЗИ и ДИППК.

За да бъдат допуснати до ДИППК, зрелостниците трябва да са приключили с изработването на дипломните си работи до 12.05.2022 г.

 ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА

След приключване на учебните занятия за ХII клас учениците имат право да се явят на изпит за промяна на годишна или на окончателна оценка по учебен предмет върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас. За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове. Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от втори гимназиален етап. За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.

Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове. За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас през втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

Подаване на заявления за допускане до изпити за промяна на оценка

03.-05.05.2022 г.

Провеждане на изпити за промяна на оценка

13.-16.05.2022 г. • Програма за учебната 2021/2022 г. свалете оттук:
 • Списък на учебниците, по които ще се работи през 2021/2022 г - изтегли от тук
 • Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен  интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
 • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището.