# За учениците


Полезна информация за учениците в НГПИ „Свети Лука” - София


 • Рейтингова система на висшите училища в Република България тук.
 • Абитуриентите плащат сами здравните си вноски виж тук
 • Плащам сам здравните си вноски до започване на работа или университет виж тук
 • График на консултациите на учителите - свалете оттук.
 • График на учебните часове - свалете оттук.

Важно за учениците!

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

     Националното външно оценяване на учениците в Х клас се провежда по график, определен със заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката:

Български език и литература                                   – 13 юни 2023 г., начало 11.00 часа

Математика                                                               – 16 юни 2023 г., начало 11.00 часа

Чужд език ниво А2 (по желание на ученика)        – 14 юни 2023 г., начало 11.30 часа                                                                        писмена част, част „говорене“ – по график

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на  ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8.30 и от 14.30 часа.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

            Учениците, успешно завършили ХII клас през учебната 2022/2023 г., се допускат до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

 1. Учениците, завършили ХII клас през учебната 2022/2023 г. в училище по изкуствата, придобиват трета степен на професионална квалификация и получават свидетелство за професионална квалификация след успешно полагане на държавен изпит за професионална квалификация по теория и по практика на професията. Завършилите последен гимназиален клас в предишни години могат да полгат държавен изпит за професионална подготовка по теория и практика на професията по реда и изискванията на  националните изпитни програми за учениците от випуск 2022/2023 година.
 2. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програмаи, утвърдени от министъра на културата.
 3. В съответствие с чл. 35, ал.1. и ал. 3. от Закона за професионалното образование и обучение в комисиите за провеждане на изпита с равни квоти се включват учители от съответното училище, представители на висши училища по изкуствата и/или на културни институти, както и на работодателите, притежаващи квалификация по съответната професионална област. Комисиите за провеждане на изпита се назначават със заповед от директора на съответното училище.
 4. Оценяването на учениците се извършва по ред, определен в националните изпитни програми за съответните професии и специалности, утвърдени от министъра на културата.
 5. Датите за провеждане на ДИПК в частта му по практика на професията се определят от директора на съответното училище в  рамките на изпитните сесии.
 6. За да бъдат допуснати до ДИППК, зрелостниците трябва да са приключили с изработването на дипломните си работи до 12.05.2023 г.

            Графикът на дейностите и дните за провеждане на държавните зрелостни изпити и на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 г. се определят  със заповеди на министъра на образованието и науката, както следва:

 Сесия януари 2023 година – Заповед № РД 09-4060/30.08.2022 г.

 • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията за лица, придобили право да положат държавен изпит по теория на професията и специалността преди и през учебната 2020/2021 година – 20.01.2023 г.

       Срок за подаване на заявления – 20.12.2022 г.

Сесия май-юни 2023 година – Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г.

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.; в частта му по практика на професията – до 07.06.2023 г. по график.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 31 май 2023 г.

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ДИПК – от 06.02. до 14.02.2023 г.

Срок за регистриране в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадени заявления – до 21.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – 18.05.2023 г.

Сесия август-септември Заповед – РД 09-4063/30.08.2022 г. (за недопуснатите, неявилите се или неуспешно положили ДЗИ и/или ДИППК през предишните сесии):

 • Задължителен ДЗИ по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен ДЗИ/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.; в частта му по практика на професията – до 07.09.2023 г. по график.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и ДИПК – от 26.06. до 04.07.2023 г.

Срок за регистриране в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадени заявления – до 07.07.2023 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – 23.08.2023 г.

            На датите на зъдължителния ДЗИ по БЕЛ се провежда и задължителният ДЗИ по БЕЛ за лица, завършили последния гимназиален клас преди 2021/2022 година.

На датите на допълнителните ДЗИ се провеждат и съответните ДЗИ за лица, завършили последния гимназиален клас преди 2021/2022 година.

Забележка: Служебните бележки за допускане до ДЗИ и ДИПК се получават лично срещу подпис.

ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА

 1. Изпити за промяна на годишна оценка
 2. Провеждат се след приключване на учебните занятия съответно за ХI или за ХII клас върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.
 3. За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23 от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 4. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка. (Изключение се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета – може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.
 5. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.
 6. Изпити за промяна на окончателна оценка
 7. Провеждат се след приключване на учебните занятия съответно за Х клас или за ХII клас (при завършване на първия или втория гимназиален етап) върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет за съответните класове от етапа.
 8. За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 29, съответно на чл. 30. от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 9. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.
 10. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

Забележка: За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас в първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

за XII клас

за X и XI клас

Срок за подаване на заявления за изпити

за промяна на оценка

10. – 12.05.2023 г.

03. – 05.07.2023 г.

Провеждане на изпити за промяна на оценка

15. – 17.05.2023 г.

13. – 17.07.2023 г. • Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен  интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
 • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището.