# За учениците


Полезна информация за учениците в НГПИ „Свети Лука” - София


 • Рейтингова система на висшите училища в Република България тук.
 • График на консултациите на учителите - свалете оттук.
 • График на учебните часове - свалете оттук.
 • Информация за плащане на здравноосигурителни вноски за абитуриентите виж тук 

Важно за учениците!

Националното външно оценяване на учениците в Х клас се провежда по график, определен със заповед № РД 09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката:

Български език и литература                                  – 10 юни 2024 г., начало 08'00 часа

Математика                                                              – 12 юни 2024 г., начало 08'00 часа

Чужд език ниво А2 (по желание на ученика)      – 11 юни 2024 г., начало 09'30 часа                                                                       писмена част, компонент „говорене“ – по график

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на  ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 09'00 и от 14'30 часа.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности – от 01. до 16.02.2024 г. вкл.

Издаване и предоставяне на учениците на служебни бележки за полагане на изпити от НВО –до 07.06.2024 г. вкл.

Оценяване на изпитните работи от НВО – от 13. до 21.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2024 г. вкл.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

      За получаване на диплома за средно образование е необходимо успешното полагане на двата задължителните държавни зрелостни изпита – по български език и литература и по теория и практика на професията.

 1. Учениците, завършващи ХII клас през учебната 2023/2024 г. в училище по изкуствата, придобиват трета степен на професионална квалификация след успешно полагане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който се провежда в две части: теория на професията и практика на професията.
 2. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата.
 3. В съответствие с чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение в комисиите за провеждане на изпита по практика на професията с равни квоти се включват учители от училището, представители на висши училища по изкуствата и/или на културни институти, както и на работодателите, притежаващи квалификация в съответната професионална област. Комисиите за провеждане на изпита се назначават със заповед от директора на училището.
 4. Оценяването на учениците се извършва по ред, определен в националните изпитни програми за съответните професии и специалности, утвърдени от министъра на културата.
 5. Датите за провеждане на ЗДИПП в частта му по практика на професията се определят от директора на училището в рамките на изпитните сесии.
 6. За да бъдат допуснати до ЗДИПП, зрелостниците трябва да са приключили с изработването на дипломните си работи до 07.05.2024 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

(заповед № РД 2046/28.08.2023 г.)

  Сесия май-юни:

            ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 1. Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08'30 ч.
 2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:
 • Теория на професията – 20 май 2024 г., начало 08'30 ч.
 • Практика на професията (защита на дипломна работа) – в периода от 13 май до 05 юни 2024 г. в зависимост от подадените заявления от учениците за допълнителни държавни зрелостни изпити и графика на МОН.

            ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август-септември

(за недопуснатите, неявилите се или неуспешно положили

ДЗИ и/или ДИППК през предишните сесии):

     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

 1. Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08'30 ч.
 2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:
 • Теория на професията – 23 август 2024 г., начало 08'30 ч.
 • Практика на професията (защита на дипломна работа) – до 06 септември 2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА – в периода от 26 до 30 август 2024 г.

            Забележки:

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и за регистрирането им в ЕИСИП за сесия май-юни е от 06. до 21.02.2024 г., а за сесия август-септември – от 26.06. до 11.07.2024 г.

Служебни бележки за допускане до ДЗИ и ЗДИППК се издават до 16.05.2024 г. (21.08.2024 г.) и се получават срещу подпис от ученика. Задължително се представят в деня на изпита с валиден документ за самоличност.

Списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали се обявява от РУО – София-град до 16.05.2024 г. (21.08.2024 г.).

До 07.06.2024 г. (05.09.2024 г.) се обявяват резултатите от ДЗИ и ЗДИППК.

ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА

 1. Изпити за промяна на годишна оценка
 • Провеждат се след приключване на учебните занятия, съответно за ХI или за ХII клас, върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.
 • За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23 от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка. (Изключение се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета – може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.
 • Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.
 1. Изпити за промяна на окончателна оценка
 • Провеждат се след приключване на учебните занятия, съответно за Х клас или за ХII клас (при завършване на първия или втория гимназиален етап), върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет за съответните класове от етапа.
 • За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 29, съответно на чл. 30. от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 • Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.
 • Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

Забележка: За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас в първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

за XII клас

                за X и XI клас

Срок за подаване на заявления за изпити за промяна на оценка

30.04. – 07.05.2024 г.

03. – 05.07.2024 г.

Провеждане на изпити за промяна на оценка

08.05 – 10.05.2024 г.

12. – 16.07.2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, даващи право на лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка и измененията в Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в периода 24-26 април 2024 г. ще се подават заявления за допускане до полагане на изпита. • Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен  интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
 • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап - изтегли от тук
 • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището.