# За родителите


Полезна информация за родителите на учениците в „Свети Лука” - София


Скъпи родители, от 2022/2023 учебна година работим със СмарТест - онлайн платформа за създаване и решаване на тестове. Тя дава възможност за обективно оценяване на знанията на учениците и ограничава възможността за преписване. Платформата може да се използва на таблет, лаптоп или телефон и не изисква инсталиране на специално приложение, а само достъп до интернет, какъвто сме осигурили в сградата на училището и е безплатен за учениците. Ако някой се опита да потърси информация за отговорите на въпросите в интернет,  системата го предупреждава и прекратява решаването на теста. Тестове се правят след предварително уведомяване на учениците от техните преподаватели. Надяваме се на Вашето съдействие, за да можем да използваме пълноценно тази иновативна форма на обучение.

  • Абитуриентите плащат сами здравните си вноски виж тук
  • Плащам сам здравните си вноски до започване на работа или университет виж тук
  • Организация на учебното време - виж тук
  • Разпределение на учениците от осми клас по паралелки за учебната 2022/2023 г. можете да видите тук.
  • Списък с учебниците, които ще се ползват през 2023/2024 г. - тук.
  • Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“, е достъпен тук.

На основание чл.62. (1) т. 3. от Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г. ученик може да отсъства в учебно време по  уважителни причини до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж. За отсъствията родителят/ настойникът попълва и изпраща гугъл формуляр, връзката към който получава от класния ръководител. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно - най-късно в първия ден от отсъствието на ученика от училище.