# Оценяване


Изисквания и критерии за оценяване на изпит за проверка на способностите – изпит по рисуване за прием в VIII клас

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

 ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙНЕР В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

 

Изпит по рисуване за прием в VIII клас за всички специалности от професиите художник – приложни изкуства и дизайнер –  рисуване на група от три обемни тела по натура пред едноцветен фон. Изпълнение с черен материал – молив, въглен, креда по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

Забележка:

Всички изпитни теми  и задачи се определят от комисии, определени със заповед на директора на  съответното училище. Директорът на съответното училище определя  със заповед датите и конкретните процедури за провеждане на всеки изпит. Приемни изпити се провеждат само по професии и специалности, по които има утвърден държавен план-прием за съответното училище.

Всички приемни изпити са анонимни.

Листовете  се осигуряват от съответното училище.

Един учебен час е с продължителност 45 мин.

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ –
ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ЗА ПРИЕМ В
VIII КЛАС

 

  1. ПОМЕСТВАНЕ (КОМПОЗИРАНЕ)

Предметите да са разположени хармонично в листа. Да не се допуска „рязане“ на даден предмет от постановката. Да не се струпват в ъгъла или да се поместват в края на листа. Да не са прекалено дребни. Добре разположените предмети, създават чувство за равновесие в композицията и илюзия за пространство и въздух в нея.

  1. ПРОПОРЦИИ (СЪОТНОШЕНИЯ)

Пропорциите в предметите, както и между тях, трябва да отговарят на реалната постановка. Съотношението между височината и ширината на предметите изразяват тяхната индивидуална характеристика.

  1. КОНСТРУКЦИЯ

Предметите и другите елементи в постановката да са нарисувани без деформации и по законите на линейната перспектива. Да бъдат спазени пространствените отношения и мащаби – отпред, отзад, горе, долу. Ясно да личи равнината (плоскостта), върху която са  разположени. Ръбестите и другите предмети да са правилно ориентирани спрямо хоризонта и с ясни перспективни съкращения. Елипсите при облите тела да са нарисувани вярно спрямо равнината и хоризонта. Да се различава преден, среден и заден план. Вертикалните линии да са абсолютно точни.

  1. СВЕТЛОСЕНЪЧНО ИЗГРАЖДАНЕ

Кандидатът трябва да познава и използва елементите на светлосянката: светлина, полутон, колонна сянка, рефлекс и хвърлена сянка. Чрез тях той изгражда илюзията за обем и пространство в постановката. Правилното степенуване е необходимо да предаде богатство от полутонове, както и контраст между светлина и сянка.

  1. МАТЕРИАЛНОСТ, АКЦЕНТИ

Кандидатът има възможност да използва черни графични материали (моливи с различна мекота, въглен, креда), за да изобрази локалната стойност на предметите от постановката, разликата в материите, текстурите (повърхностите) на предметите. Правилно е най-тъмните места в постановката (хвърлени сенки, тъмни отвори на предмети) да се открояват. Тези графични акценти придават на етюда контраст, графична свежест и визуална убедителност.


Примерни изпитни рисунки

Информацията и консултациите по чл. 11, ал. 2 и 3 от наредба № 2 да се предоставят онлайн и при запитване по телефона, като могат да включват информация за начина на провеждане на изпита, за видовете специалности, възможностите за бъдеща реализация и др. Действащият текст на наредбата не предвижда предварително преглеждане на произведения на ученика, както и коментари за степента на подготовка и готовност за изпита.