# Оценяване


Учебно-изпитна програма, Изисквания и критерии за оценяване

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ  ЗА ПРИЕМ  В ОСМИ КЛАС
ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙНЕР
В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

 За всички специалности от професиите художник – приложни изкуства и дизайнер се провежда изпит по рисуване,  който се състои в рисуване на група от три обемни тела по натура пред едноцветен фон. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата – молив, въглен, креда. Размер на рисувателния лист – 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

Забележка:

Всички изпитни теми  и задачи се определят от комисия, определена със заповед на директора на  училището. Той  определя  и датите и конкретните процедури за провеждане на изпита.

Приемният изпит е анонимен.

Листовете  се осигуряват от училището.

Един учебен час е с продължителност 45 мин.

 

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ

за оценяване на изпита по рисуване

за проверка на способностите за прием  в VIII клас

1. ПОМЕСТВАНЕ (КОМПОЗИРАНЕ)

Предметите да са разположени хармонично в листа. Да не се допуска „рязане“ на даден предмет от постановката. Да не се струпват в ъгъла или да се поместват в края на листа. Да не са прекалено дребни. Добре разположените предмети създават чувство за равновесие в композицията и илюзия за пространство и „въздух“ в нея.

2. ПРОПОРЦИИ (СЪОТНОШЕНИЯ)

Пропорциите в предметите, както и между тях, трябва да отговарят на реалната постановка. Съотношението между височината и ширината на предметите изразява тяхната индивидуална характеристика.

3. КОНСТРУКЦИЯ

Предметите и другите елементи в постановката да са нарисувани без деформации и по законите на линейната перспектива. Да бъдат спазени пространствените отношения и мащаби – отпред, отзад, отгоре, отдолу. Ясно да личи равнината (плоскостта), върху която са  разположени. Ръбестите и другите предмети да са правилно ориентирани спрямо хоризонта и с ясни перспективни съкращения. Елипсите при облите тела да са нарисувани вярно спрямо равнината и хоризонта. Да се различава преден, среден и заден план. Вертикалните линии да са абсолютно точни.

4. СВЕТЛОСЕНЪЧНО ИЗГРАЖДАНЕ

Кандидатът трябва да познава и използва елементите на светлосянката: светлина, полутон, колонна сянка, рефлекс и хвърлена сянка. Чрез тях той изгражда илюзията за обем и пространство в постановката. Правилното степенуване е необходимо, за да се предаде богатството от полутонове, както и контрастът между светлина и сянка.

5. МАТЕРИАЛНОСТ, АКЦЕНТИ

Кандидатът има възможност да използва черни графични материали (моливи с различна мекота, въглен, креда), за да изобрази локалната стойност на предметите от постановката, разликата в материите, текстурите (повърхностите) на предметите. Правилно е най-тъмните места в постановката (хвърлени сенки, тъмни отвори на предмети) да се открояват. Тези графични акценти придават на етюда контраст, графична свежест и визуална убедителност.

 


Примерни изпитни рисунки