# Настоятелство


Председатели:
Юлиана Михайлова – 0886 436 013
Мария Янакиева – 0988 991 782

ПРАВИЛА И РЕД на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НГПИ "Свети Лука" – СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕТО осъществява:

• Обединяване усилията на учителите, родителите, обществеността, държавни и общински органи и други организации за подпомагане развитието на учебното и възпитателното дело в НГПИ „Свети Лука“;

• Допълнително материално обезпечаване на учебния процес;

• Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации;

• Приобщаване на младите хора към ценностите на гражданското общество;

• Организиране на инициативи в областта на образованието, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата;

• Оказване на съдействие при организиране свободното време на учениците;

• Обсъждане и отправяне на предложения пред съответните органи за перспективно развитие на НГПИ „Свети Лука“, за решаване на текущи проблеми в дейността на училището;

• Оказване на съдействие за съхраняването, възстановяването и увеличаването на училищното имущество, за ефективно стопанисване и целесъобразно използване на учебното заведение;

• Подпомагане на изграждането и поддържането на материално-техническата база;

• Съдействане при създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми;

• Активно участие при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците;

• Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местната власт и нестопански организации;

• Набиране на средства от дарения;

• Управление на предоставени средства от държавата, общините, български и международни организации;

• Управление на собственото имущество;

• Издаване на информационни материали, литература, публикации;

• Изработване на авторски материали за популяризиране дейността на училището;

• Предоставяне на услуги.

Извършването на стопанска дейност от СДРУЖЕНИЕТО се подчинява на нормите на българското законодателство за съответния вид дейност. При прекратяване на членството по някоя от причините, посочени в устава, направените от съответния член имуществени вноски /дарения и др. подобни/ остават в полза на СДРУЖЕНИЕТО, като се използват за постигане на целите му.

Сдружение „Настоятелство на НГПИ „Свети Лука“:
IBAN: BG59 FINV 9150 1216 7692 95
BIC: FINVBGSF
„Първа инвестиционна банка“ АД