# Документи


Документи, свързани
с дейността
на НГПИ „Свети Лука” – София

 • Правилник – виж тук
 • Етичен кодекс – виж тук
 • Вътрешни правила за прилагане на Етичния кодекс – виж тук
 • Училищна политика за противодействие на тормоза – виж тук
  Вътрешни правила за действие в случай на насилие, тормоз и инцидент – виж тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – виж тук
 • Стратегия за развитието на НГПИ „Свети Лука” – София за 1 година – виж тук
 • Стратегия за развитието на НГПИ „Свети Лука” – София за 4 година – виж тук
 • Годишен план за дейността на НГПИ „Свети Лука” – София – виж тук
 • Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година по класове – виж тук
 • Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище – виж тук
 • Вътрешни правила за стипендии – виж тук
 • Съобщение относно получавене на стипендии – виж тук
 • Заявление-Декларация за получавене на стипендии – виж тук
 • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука” – София – виж тук