# Документи


Документи, свързани
с дейността
на НГПИ „Свети Лука” – София

 • Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище - виж тук. Приложение 1-10. Приложение 12. Приложение 13.
 • Правилник за дейността, устройството и вътрешния ред 2023/2024– виж тук
 • Съобщение за стипендии II срок - тук
 • Критерии и показатели за класиране на ученици за различни видове стипендии - 25.10.2023г. тук.
 • Заявление за дубликат на диплома - тук.
 • Учебни планове 2023/2024 - тук
 • ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В НГПИ „СВЕТИ ЛУКА“ - СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 година - тук
 • Форми на обучение - тук.
 • Програма за повишаване качеството на образователния процес в НГПИ „Свети Лука“ - София за 2023/2024 учебна година тук.
 • Формуляр за искане на достъп до обществена информация  - тук.
 • Списък на административните услуги, предоставяни от  НГПИ „Св. Лука“ - София - тук.
 • Вътрешни правила за работната заплата – тук
 • Етичен кодекс – виж тук
 • Вътрешни правила за прилагане на Етичния кодекс – виж тук
 • Училищна политика за противодействие на тормоза – виж тук
 • Вътрешни правила за действие в случай на насилие, тормоз и инцидент – виж тук
 • Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище – виж тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – виж тук
 • Стратегия за развитието на НГПИ „Свети Лука” – София за 1 година 2023/2024 – виж тук
 • Стратегия за развитието на НГПИ „Свети Лука” – София за 4 години – виж тук
 • Годишен план за дейността на НГПИ „Свети Лука” – София – 2023/2024 виж тук
 • Вътрешни правила за стипендии – виж тук
 • Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие за учебната 2023/2024 г.виж тук
 • Процедура за предоставяне на обща подкрепа на учениците в НГПИ - виж тук
 • Процедура за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците в НГПИ - виж тук
 • Правила за безопасност в интернет - виж тук
 • План за подкрепа на личностното развитие на ученици 2023/2024 - виж тук
 • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука” – София – виж тук