# Одисея на мира


Image

НГПИ „Св. Лука“ – София е партньор по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“озаглавен „Odyssee des Friedens neu erzählen“ („Одисея на мира“) 2020–2022 г. между Австрия, Германия и България. Поради ограниченията наложени от пандемичната обстановка проектът ще се удължи до 2023 г.
По проекта работят учителите: Рафаела Рафаелова, Стела Василева, Дина Добревска, Десислава Връбчарска, Боряна Велева, Иво Мирчев и Мирослава Кантутис – педагогически съветник заедно с екип от ученици от 10 и 11 клас. Координатор на проекта – Ралица Карапантева.The National School for Applied Arts “St. Luke” is an Erasmus +, Key action 2 partner  and it contributes to a project called „Odyssee des Friedens neu erzählen“ (Odyssey for peace).  This cooperation between Austria, Germany and Bulgaria was supposed to start in 2020 and end in 2022, but because of the pandemic restrictions it will be postponed for 2023.
The following teachers will participate: Rafaela Rafaelova, Stela Vasileva, Dina Dobrevska, Desislava Vrabcharska, Boriana Veleva, Ivo Mirchev и Miroslava Kantutis – a pedagogical councellor, together with a group of students from 10th and 11th grades. Ralitsa Karapanteva is the coordinator of the project.Дейности: