• Седмичното разписание на 8-ми клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 9-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 10-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 11-ти клас - виж тук
            • Седмичното разписание на 12-ти клас - виж тук           


            • График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма
              на обучение през редовната януарска сесия на 2018/2019 учебна година - виж тук
            • График на консултациите за II срок на 2018/2019г. - виж тук
            • Правила за определяне на условиятя и реда за организиране, и провеждане на учебните занаятия на
            учениците в самостоятелна форма на обучение - виж тук
            • Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение за 11 клас - виж тук
            • Конспекти за учениците от 10. клас в самостоятелна форма на обучение - виж тук


            • Заявление за явяване на изпити за промяна на оценки - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на удостоверение за преместване - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование - изтегли от тук
            • Заявление за издаване на академична справка - изтегли от тук

            Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронния адрес на училището с посочена тема:
            "за секретарката".