Нови съобщения                                                                                                                                                

                       

            • Правилник - виж тук
            • Етичен кодекс - виж тук
            • Вътрешни правила за прилагане на Етичния кодекс - виж тук
            • Училищна политика за противодействие на тормоза - виж тук
            • Вътрешни правила за действие в случай на насилие, тормоз и инцидент - виж тук
            • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София за 1 година - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София за 4 година - виж тук
            • Годишен план за дейността на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година по класове - виж тук
            • Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище - виж тук
            • Вътрешни правила за стипендии - виж тук
            • Съобщение относно получавене на стипендии - виж тук
            • Заявление-Декларация за получавене на стипендии - виж тук
            • МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА
              ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА” - СОФИЯ - виж тук