Нови съобщения                                                                                                                                                

                       

            • Правилник - виж тук
            • Етичен кодекс - виж тук
            • Стратегия за развитието на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Годишен план за дейността на НГПИ "Св. Лука" - София - виж тук
            • Училищен учебен план за учебната 2018/2019 година - виж тук
            • Справочник на Министерство на културата - виж тук
            • Механизъм за противодействие на училищния тормоз - виж тук
            • Училищна програма за превенция на редовното отпадане от училище - виж тук
            • Вътрешни правила за стипендии - виж тук
            • Заявление-Декларация за получавене на стипендии - виж тук